13.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 382/45


Talan väckt den 30 september 2017 – FV mot rådet

(Mål T-153/17)

(2017/C 382/56)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: FV (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara bedömningsrapporterna vilka omfattar åren 2014—2015 som antogs slutligen den 5 december 2016, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder. Sökanden gör gällande att de bedömningsrapporter som Europeiska unionens råd har antagit grundar sig på en uppenbart oriktig bedömning, är otillräckligt motiverade samt utgör ett åsidosättande av omsorgsplikten.