13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/45


Žaloba podaná 30. septembra 2017 – FV/Rada

(Vec T-153/17)

(2017/C 382/56)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: FV (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil hodnotiace správy za roky 2014 a 2015 prijaté s konečnou platnosťou 5. decembra 2016,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody, pričom v prejednávanej veci sa domnieva, že hodnotiace správy jeho osoby za roky 2014 a 2015 prijaté Radou Európskej únie sú poznačené zjavne nesprávnym posúdením, nedostatočným odôvodnením a porušením povinnosti starostlivosti.