13.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/45


Sag anlagt den 30. september 2017 — FV mod Rådet

(Sag T-153/17)

(2017/C 382/56)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: FV (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af bedømmelsesrapporterne for 2014 og 2015, som blev endeligt vedtaget den 5. december 2016.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig tre anbringender, idet han i det foreliggende tilfælde er af den opfattelse, at hans bedømmelsesrapporter for 2014 og 2015, som blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union, er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn, at begrundelsen er utilstrækkeligt samt at omsorgspligten er tilsidesat.