24.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 129/29


Žaloba podaná 28. februára 2017 – Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Vec T-138/17)

(2017/C 129/44)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Prim, SA (Móstoles, Španielsko) (v zastúpení: L. Broschat García, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „PRIMED“ – prihláška č. 5 154 182.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 19. decembra 2016 v spojených veciach R 2494/2015-4 a R 163/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.