24.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 129/29


28. veebruaril 2017 esitatud hagi – Prim versus EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Kohtuasi T-138/17)

(2017/C 129/44)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Prim, SA (Móstoles, Hispaania) (esindaja: advokaat L. Broschat García)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „PRIMED“ nr 5 154 182

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 19. detsembri 2016. aasta otsus liidetud kohtuasjades R 2494/2015-4 ja R 163/2016-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b (koostoimes artikli 53 lõike 1 punktiga a) rikkumine.