8.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 144/50


Žaloba podaná 28. februára 2017 – Scor/Komisia

(Vec T-135/17)

(2017/C 144/69)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Scor SE (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: N. Baverez, N. Autet, M. Béas a G. Marson, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil bod „(i) neobmedzená záruka poskytnutá Caisse Centrale de Réassurance (CCR) za jej činnosť v oblasti zaistenia rizika prírodných katastrof vo Francúzsku“ rozhodnutia Komisie C(2016) 5995 final z 26. septembra 2016 – štátna pomoc SA.37649 (2013/CP); SA.45860 (2016/PN); SA.45860 (2016/N) – Francúzsko,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania podľa článku 134 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že napadnuté rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom základe na posúdenie zlučiteľnosti záruky poskytnutej Caisse Centrale de Réassurance (Ústredný zaisťovací fond).

2.

Druhý žalobný dôvod založený na viacerých nedostatkoch odôvodnenia, ktorými je napadnuté rozhodnutie zaťažené.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ. Tento žalobný dôvod sa delí na dve časti:

prvá časť založená nesprávnych právnych posúdeniach týkajúcich sa kontroly proporcionality,

druhá časť založená na neprimeranosti záruky.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení procesných práv žalobkyne.