8.5.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 144/50


Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2017 r. – Scor/Komisja

(Sprawa T-135/17)

(2017/C 144/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Scor SE (Paryż, Francja) (przedstawiciele: N. Baverez, N. Autet, M. Béas i G. Marson, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności pkt „(i) nieograniczona gwarancja przyznana Caisse Centrale de Réassurance (CCR) z tytułu działalności reasekuracyjnej od ryzyka klęsk żywiołowych we Francji” zawartego w decyzji z dnia 26 września 2016 r., pomoc państwa, SA.37649 (2013/CP); SA.45860 (2016/PN); SA.45860 (2016/N) – Francja., C(2016) 5995 final;

obciążenie Komisji całością kosztów postępowania, zgodnie z art. 134 regulaminu postępowania przed Sądem

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący tego, że zaskarżona decyzja jest oparta na błędnej podstawie prawnej w odniesieniu do oceny zgodności gwarancji przyznanej na rzecz Caisse Centrale de Réassurance.

2.

Zarzut drugi dotyczący szeregu braków w uzasadnieniu, którymi obarczona jest zaskarżona decyzja.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. Zarzut ten dzieli się na dwie części:

część pierwszą dotyczącą naruszeń prawa związanych ze stosowaniem kontroli proporcjonalności;

cześć drugą dotyczącą nieproporcjonalnego charakteru gwarancji.

4.

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia praw proceduralnych strony skarżącej.