8.5.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 144/50


Prasība, kas celta 2017. gada 28. februārī – Scor/Komisija

(Lieta T-135/17)

(2017/C 144/69)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Scor SE (Parīze, Francija) (pārstāvji – N. Baverez, N. Autet, M. Béas un G. Marson, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmuma par valsts atbalstu SA.37649 (2013/CP); SA.45860 (2016/PN); SA.45860 (2016/N) – Francija, kas datēts ar 2016. gada 26. septembri, C(2016) 5995, final, punktu “(i) neierobežotā garantija, kas ir piešķirta apdrošināšanas sabiedrībai Caisse Centrale de Réassurance (CCR) tās darbībām saistībā ar dabas katastrofu Francijā pārapdrošināšanu”;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 134. pantu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajam lēmumam esot kļūdains juridiskais pamats, lai novērtētu Caisse Centrale de Réassurance piešķirtās garantijas saderīgumu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvotas vairākas kļūdas, kas esot pieļautas apstrīdētā lēmuma pamatojumā.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta pārkāpums. Šis pamats ir iedalīts divās daļās:

pirmā daļa ir par kļūdām tiesību piemērošanā saistībā ar pārbaudes par samērīgumu piemērošanu;

otrā daļa attiecas uz garantijas nesamērīgo raksturu.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvoti prasītājas procesuālo tiesību pārkāpumi.