8.5.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 144/50


Kanne 28.2.2017 – Scor v. komissio

(Asia T-135/17)

(2017/C 144/69)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Scor SE (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat N. Baverez, N. Autet, M. Béas ja G. Marson)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa valtiontuesta SA.37649 (2013/CP); SA.45860 (2016/PN); SA.45860 (2016/N) – Ranska 26.9.2016 tehdyn päätöksen C(2016) 5995 final kohdan ”(i) Caisse Centrale de Réassurancelle (CCR) myönnetty rajaton vakuus luonnonkatastrofiriskien jälleenvakuuttamisen Ranskassa”

velvoittaa komission korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä nojaudutaan virheelliseen oikeusperustaan Caisse Centrale de Réassurancelle myönnetyn vakuuden soveltuvuuden arvioimiseksi.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat useilta osin puutteelliset.

3.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohtaa on rikottu. Kyseinen kanneperuste jakautuu kahteen osaan:

ensimmäinen osa, joka koskee oikeasuhteisuuden arvioinnissa tehtyjä oikeudellisia virheitä

toinen osa, joka koskee vakuuden suhteettomuutta.

4.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että kantajan menettelyllisiä oikeuksia on loukattu.