8.5.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/50


28. veebruaril 2017 esitatud hagi – Scor versus komisjon

(Kohtuasi T-135/17)

(2017/C 144/69)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Scor SE (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid N. Baverez, N. Autet, M. Béas ja G. Marson)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 26. septembri 2016. aasta otsuse C(2016) 5995 final riigiabi asjades SA.37649 (2013/CP), SA.45860 (2016/PN), SA.45860 (2016/N) – France punkt „(i) garantie illimitée octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) pour son activité de réassurance des risques de catastrophes naturelles en France [(Caisse Centrale de Réassurance’le (CCR) tema tegevuseks loodukatastroofidega võitlemisel antud piiramatu garantii)]“;

mõista Üldkohtu kodukorra artikli 134 kohaselt kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsust on Caisse Centrale de Réassurance’le antud garantii ühisturuga kokkusobivuse hindamise osas põhjendatud valel õiguslikul alusel.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsuses põhjendustes on mitu puudust.

3.

Kolmas väide, et on rikutud ELTL artikli 107 lõike 3 punkti c. See väide jaguneb kaheks osaks:

esimene väiteosa, et proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamisel on rikutud õigusnorme;

teine väiteosa, mis puudutab garantii ebaproportsionaalsust.

4.

Neljas väide, et on rikutud hageja menetluslikke õigusi.