10.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/48


Žaloba podaná 28. februára 2017 – BASF Grenzach/ECHA

(Vec T-125/17)

(2017/C 112/67)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BASF Grenzach GmbH (Grenzach-Wyhlen, Nemecko) (v zastúpení: K. Nordlander a M. Abenhaïm, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu o neplatnosť za prípustnú,

zrušil rozhodnutie odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 19. decembra 2016 týkajúce sa hodnotenia látky triklosan podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1) (vec No A-018-2014) (ďalej len „rozhodnutie Triklosan“) v rozsahu, v akom odvolacia rada zamietla administratívne odvolanie žalobkyne, potvrdila testy na potkanoch, rybách a testy odolnosti, ktoré si predtým vyžiadala ECHA, a rozhodla, že zostávajúce informácie sa musia poskytnúť do 28. decembra 2018,

zaviazal ECHA na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení podstatných procesných náležitostí.

Žalobkyňa tvrdí, že odvolacia rada tým, že zúžila svoju úlohu na obmedzené preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Triklosan namiesto toho, aby uskutočnila úplné administratívne preskúmanie, porušila podstatné procesné náležitosti. Podľa žalobkyne odvolacia rada rovnako porušila dve podstatné procesné náležitosti tým, že nezohľadnila množstvo kľúčových tvrdení a vedeckých dôkazov predložených žalobkyňou, pričom sa nezaoberala ich podstatou. Žalobkyňa tvrdí, že odvolacia rada tým nielen nenaplnila svoju právomoc administratívneho preskúmania, ale tiež porušila právo žalobkyne na obhajobu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality v spojení s článkom 13 ZFEÚ, článkom 25 ods. 1 REACH, článkom 47 REACH a ustálenou judikatúrou Všeobecného súdu týkajúcou sa súdneho preskúmania a dôkazného bremena.

Pokiaľ ide o testy na potkanoch, žalobkyňa tvrdí, že ECHA aj odvolacia rada uznali rozdiely medzi systémami štítnej žľazy potkanov a ľudí, ale v zásade sa spoliehali na údaje zo štúdií na potkanoch, na základe ktorých predpokladali potenciálne účinky na štítnu žľazu u ľudí (pričom existujúce štúdie na ľuďoch ukázali neprítomnosť takýchto účinkov). Žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie Triklosan tým (i) nezohľadňuje všetky dostupné relevantné informácie, (ii) je rozporuplné, (iii) vychádza z nesúrodých dôkazov a z týchto dôvodov je poznačené zjavne nesprávnym posúdením nevyhnutnosti testov na potkanoch, pokiaľ ide o údajné riziko ľudskej vývojovej neurotoxicity. Pokiaľ ide o výstupy štúdie sexuálnej reprodukčnej toxicity na potkanoch, podľa žalobkyne ECHA aj odvolacia rada takisto nezohľadnili všetky dostupné relevantné informácie a vychádzali z nesúrodých dôkazov. Podľa žalobkyne tým ECHA a odvolacia rada vychádzali zo zjavne nesprávneho posúdenia nevyhnutnosti testovať na potkanoch výstupy akejkoľvek reprodukčnej toxicity. Podľa žalobkyne sú testy na potkanoch navyše zjavne nevhodné, lebo nijako nemôžu pomôcť ECHA pri objasnení údajného rizika narušenia činnosti štítnej žľazy u ľudí. Napokon žalobkyňa tvrdí, že rozhodnutie Triklosan je nezákonné v tom, že odvolacia rada potvrdila testy na potkanoch bez toho, aby preverila, či boli splnené všetky požiadavky zásady proporcionality, najmä že odvolacia rada nepreverila, či neboli možné menej obmedzujúce prostriedky na objasnenie údajného rizika narušenia činnosti štítnej žľazy Trikolsanom.

Pokiaľ ide o testy na rybách, žalobkyňa tvrdí, že (i) odvolacia rada v skutočnosti neuplatnila svoju voľnú úvahu na určenie, či na základe dostupných vedeckých dôkazov existuje „potenciálne riziko“, ktoré by mohlo opodstatňovať vyžadovanie ďalších testov, (ii) ECHA aj odvolacia rada nepreukázali, že na základe dostupných vedeckých dôkazov existuje potenciálne riziko narušenia činnosti štítnej žľazy opodstatňujúce ďalšie testy na rybách, a (iii) ECHA aj odvolacia rada preniesli dôkazné bremeno a porušili článok 25 ods. 1 REACH tým, že vyžadovali, aby žalobkyňa preukázala neprítomnosť takéhoto rizika.

Pokiaľ ide o test odolnosti, žalobkyňa tvrdí, že ECHA a odvolacia rada tým, že vyžadovali, aby žalobkyňa uskutočnila test odolnosti v sladkej vode aj morskej vode s cieľom údajného preverenia potenciálneho rizika odolnosti Triklosanu v životnom prostredí, náležite nezohľadnili prevažujúce dôkazy týkajúce sa odolnosti Triklosanu, ani požiadavku zvážiť environmentálne relevantné podmienky, ako je to upravené v prílohe XIII. Žalobkyňa ďalej tvrdí, že ECHA a odvolacia rada tým, že vyžadovali od žalobkyne uskutočnenie testov odolnosti v pelagických vodách (t. j. čistých vodách bez usadenín), rovnako nedodržali jasný príkaz prílohy XIII REACH, aby sa zohľadnili dôkazy odrážajúce environmentálne „relevantné“ podmienky. Žalobkyňa navyše tvrdí, že ECHA a odvolacia rada svojím rozhodnutím, že test simulácie odchýlok musí odrážať environmentálne relevantné podmienky, neuplatnili náležité odborné posúdenie na určenie vhodných podmienok testu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1).