18.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 121/41


Acțiune introdusă la 17 februarie 2017 – ClientEarth/Comisia

(Cauza T-108/17)

(2017/C 121/61)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: ClientEarth (Londra, Regatul Unit) (reprezentant: A. Jones, Barrister)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea acțiunii ca fiind admisibilă și întemeiată;

anularea deciziei Comisiei Europene din 7 decembrie 2016 (denumită în continuare „decizia atacată”), prin care a refuzat revizuirea Deciziei C (2016) 3549 (denumită în continuare „decizia de autorizare”) de acordare a unei autorizații pentru utilizarea substanței chimice cunoscute sub denumirea de Ftalat bis (2-etilhexil) întreprinderilor VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB și Plastic Planet srl, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1);

anularea deciziei de autorizare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată; și

dispunerea oricărei alte măsuri care este considerată adecvată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este afectată de erori vădite de drept și de apreciere în ceea ce privește presupusa conformitate a cererii de autorizare a VinyLoop, Stena și Plastic Planet în sensul articolului 62 și al articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

2.

Al doilea motiv se întemeiază pe faptul că decizia atacată este afectată de erori vădite de drept și de apreciere potrivit articolului 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind analiza socio-economică.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este afectată de erori vădite de apreciere potrivit articolului 60 alineatul (4) și articolului 60 alienatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1097/2006 privind analiza alternativelor.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este afectată de erori vădite de drept și de apreciere cu privire la aplicarea principiului precauției în contextul procedurii de autorizare conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.


(1)  - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 2006, L 396, p.1, Ediție specială, 13/vol. 60, p. 3).