18.4.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 121/41


Prasība, kas celta 2017. gada 17. februārī – ClientEarth/Komisija

(Lieta T-108/17)

(2017/C 121/61)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ClientEarth (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis – A. Jones, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 7. decembra lēmumu (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”), ar ko tā ir atteikusies pārskatīt savu Lēmumu C(2016) 3549 (turpmāk tekstā – “lēmums par licencēšanu”), kurā tā, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1), uzņēmumiem VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB un Plastic Planet srl ir atļāvusi lietot ķīmisku vielu, kas tiek saukta par bis(2-etilheksil) ftalātu;

atcelt lēmumu par licencēšanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus un

uzdot veikt jebkādus citus pasākumus, kas tiktu uzskatīti par atbilstošiem.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļautas acīmredzamas kļūdas tiesību piemērošanā un vērtējumā saistībā ar apgalvoto VinyLoop, Stena, un Plastic Planet iesniegtā licencēšanas pieteikuma atbilstību Regulas (EK) Nr. 1907/2006 62. panta un 60. panta 7. punkta izpratnē.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļautas acīmredzamas kļūdas tiesību piemērošanā un vērtējumā, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 60. panta 4. punktu saistībā sociālo un ekonomisko aspektu analīzi.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 60. panta 4. un 5. punktu saistībā ar alternatīvu analīzi.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta acīmredzama kļūda tiesību piemērošanā un vērtējumā attiecībā uz piesardzības principa piemērošanu Regulā (EK) Nr. 1907/2006 paredzētā licencēšanas procesa kontekstā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV 2006, L 396, 1. lpp.).