18.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 121/41


Kanne 17.2.2017 – ClientEarth v. komissio

(Asia T-108/17)

(2017/C 121/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ClientEarth (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: barrister A. Jones)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

kumoamaan Euroopan komission 7.12.2016 tekemän päätöksen (jäljempänä riidanalainen päätös), jolla se kieltäytyi tarkastelemasta uudelleen päätöstään C(2016) 3549 (jäljempänä lupapäätös), jolla se antoi yhtiöille VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB ja Plastic Planet srl luvan käyttää bis(2-ethylhexyl) phthalate -nimellä tunnettua kemikaalia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) nojalla

kumoamaan lupapäätöksen

velvoittamaan komission korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut sekä

määräämään muista aiheellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan riidanalainen päätös sisältää ilmeisiä oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä, jotka koskevat sitä, että yhtiöiden VinyLoop, Stena ja Plastic Planet tekemän lupahakemuksen katsottiin olevan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan ja 60 artiklan 7 kohdan mukainen.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan riidanalainen päätös sisältää ilmeisiä oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sosio-ekonomista arviointia.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan riidanalainen päätös sisältää ilmeisiä oikeudellisia virheitä ja arviointivirheitä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 60 artiklan 4 ja 5 kohdissa tarkoitettua vaihtoehtojen kartoittamista.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan riidanalainen päätös sisältää ilmeisen oikeudellisen virheen ja arviointivirheen, joka koskee ennalta varautumisen periaatteen soveltamista asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 tarkoitetun lupamenettelyn yhteydessä.


(1)  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006, L 396, s. 1).