18.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 121/41


17. veebruaril 2017 esitatud hagi – ClientEarth versus komisjon

(Kohtuasi T-108/17)

(2017/C 121/61)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ClientEarth (London, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister A. Jones)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagiavaldus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada Euroopa Komisjoni 7. detsembri 2016. aasta otsus („vaidlustatud otsus“), millega komisjon keeldus läbi vaatamast oma otsust C(2016) 3549 („loa andmise otsus“), millega anti äriühingutele VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB ja Plastic Planet srl määruse (EÜ) nr 1907/2006 (1) alusel luba kasutada kemikaali di(2-etüülheksüül)ftalaat;

tühistada loa andmise otsus;

mõista hageja kohtukulud välja komisjonilt; ja

võtta muid meetmeid, mida kohus peab asjakohaseks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on vaidlustatud otsuse tegemisel rikutud õigusnormi ja tehtud ilmseid hindamisvigu selles osas, et väidetavalt on VinyLoopi, Stena, ja Plastic Planeti loataotlused määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 62 ja artikli 60 lõike 7 tähenduses kooskõlas.

2.

Teise väite kohaselt on vaidlustatud otsuse tegemisel määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõike 4 kohaselt rikutud õigusnormi ja tehtud ilmseid hindamisvigu seoses sotsiaalmajandusliku hinnangu andmisega.

3.

Kolmanda väite kohaselt on vaidlustatud otsuse tegemisel määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõigete 4 ja 5 kohaselt tehtud ilmseid hindamisvigu alternatiivide analüüsimise osas.

4.

Neljanda väite kohaselt on vaidlustatud otsuse tegemisel rikutud õigusnormi ja tehtud ilmseid hindamisvigu määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohase loa andmise menetluse raames ettevaatuspõhimõtte osas.


(1)

  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ

(

ELT L 396, lk 1

).