24.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 129/24


Kanne 16.2.2017 – Steinhoff ym. v. EKP

(Asia T-107/17)

(2017/C 129/37)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Frank Steinoff (Hampuri, Saksa), Ewald Filbry (Dortmund, Saksa), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Saksa), Werner Bäcker (Rodgau, Saksa), EMB Consulting SE (Mühltal, Saksa) (edustaja: asianajaja O. Hoepner)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa vastaajan suorittamaan kantajille seuraavat summat korkoineen, joiden suuruus on peruskorko lisättynä viidellä prosenttiyksiköllä asian vireille tulosta lukien:

ensimmäiselle kantajalle 314 000 euroa

toiselle kantajalle 54 950 euroa

kolmannelle kantajalle 2 355 000 euroa

neljännelle kantajalle 303 795 euroa

viidennelle kantajalle 750 460 euroa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat väittävät tässä vahingonkorvauskanteessaan, että vastaaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan, koska se on jättänyt ilmoittamatta 17.2.2012 Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien vakuuksien ehdoista antamassaan lausunnossa (CON/2012/12) tietoja sen lainvastaisuudesta, että Kreikan julkisen velan suunniteltu uudelleenjärjestely tapahtuu lakiin 4050/2012 perustuvalla pakkovaihdolla.

Kantajat esittävät kanteensa tueksi neljä kanneperustetta.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: tietojen puuttuminen siitä, että pakollinen uudelleenjärjestely ei ole sallittu pacta sunt servanda -periaatteen valossa, koska muutoslausekkeille ei voida taannehtivasti antaa vaikutusta olemassa oleviin valtion joukkovelkakirjalainoihin nähden.

2)

Toinen kanneperuste: suunnitellun Kreikan lain, jossa säädetään pakollisesta vaihdosta, vaikka itse laissa ei ole vahvistettu asianmukaista korvausta, pakkolunastusvaikutusta ei ole todettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen loukkaukseksi.

3)

Kolmas kanneperuste: SEUT 63 artiklaan rikkomiseen ei ole viitattu.

4)

Neljäs kanneperuste: SEUT 124 artiklan rikkomiseen ei ole viitattu.