10.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/46


Sag anlagt den 17. februar 2017 — HSBC Holdings m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-105/17)

(2017/C 112/65)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: HSBC Holdings plc (London, Det Forenede Kongerige), HSBC Bank plc (London) og HSBC France (Paris, Frankrig) (ved K. Bacon, QC, barrister D. Bailey, solicitor M. Simpson, og advokaterne Y. Anselin og C. Angeli)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Europa-Kommissionens afgørelse af 7. december 2016, meddelt den 9. december 2016, i sag AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives — C(2016) 8530 final (herefter »den anfægtede afgørelse«) annulleres.

Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelses artikel 1, litra b).

Mere subsidiært annulleres den anfægtede afgørelses artikel 1, litra b), delvist, for så vidt som den fastslår, at sagsøgerne har deltaget i en samlet og vedvarende overtrædelse.

Den anfægtede afgørelses artikel 2, litra b), annulleres.

Subsidiært nedsættes den bøde, som sagsøgerne i henhold til den anfægtede afgørelses artikel 2, litra b), er blevet pålagt, væsentligt, til et beløb, som Retten måtte finde passende.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger, eller subsidiært en rimelig del af sagsøgernes omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført seks anbringender.

1.

Første anbringende om, at sagsøgte med urette har konkluderet, at sagsøgerne har udvist en adfærd, der har til formål at begrænse og/eller fordreje konkurrencen som omhandlet i artikel 101, stk. 1, TEUF.

2.

Andet anbringende om, at sagsøgte har begået en retlig og faktisk fejl og/eller ikke har givet en tilstrækkelig begrundelse for at antage, at den adfærd, som er genstand for den anfægtede afgørelse, fulgte et enkelt økonomisk mål om at fordreje konkurrencen. Følgelig er sagsøgtes antagelse om en samlet og vedvarende overtrædelse grundlæggende fejlagtig.

3.

Tredje anbringende om, at sagsøgtes antagelse om, at sagsøgerne forsætligt har medvirket til en samlet og vedvarende overtrædelse, således som beskrevet i den anfægtede afgørelse, er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn og/eller manglende begrundelse.

4.

Fjerde anbringende om, at sagsøgtes antagelse om, at sagsøgerne havde eller burde have haft kendskab til den adfærd, som de påståede deltagere i den samlede og vedvarende overtrædelse har udvist, er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn og/eller manglende begrundelse.

5.

Femte anbringende om, sagsøgte har tilsidesat væsentlige formforskrifter under den proces, der førte til vedtagelsen af den anfægtede afgørelse. Nærmere bestemt har sagsøgte tilsidesat sagsøgernes ret til forsvar, princippet om uskyldsformodning og princippet om god forvaltningsskik ved at vedtage en forskudt administrativ procedure.

6.

Sjette og subsidiære anbringende om, at sagsøgte har beregnet den bøde, som sagsøgerne er blevet pålagt, forkert, og at bøden derfor er uberettiget og uforholdsmæssig.