10.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/46


Žaloba podaná dne 17. února 2017 – HSBC Holdings a další v. Komise

(Věc T-105/17)

(2017/C 112/65)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: HSBC Holdings plc (Londýn, Spojené království), HSBC Bank plc (Londýn), HSBC France (Paříž, Francie) (zástupci: K. Bacon, QC, D. Bailey, Barrister, M. Simpson, Solicitor, Y. Anselin a C. Angeli, lawyers)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil článek 1 rozhodnutí Evropské komise ze dne 7. prosince 2016, oznámeno dne 9. prosince 2016, ve věci AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives – C(2016) 8530 final (dále jen „napadené rozhodnutí“);

podpůrně, zrušil čl. 1 písm. b) napadeného rozhodnutí;

dále podpůrně, částečně zrušil čl. 1 písm. b) napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž uvádí, že se žalobkyně podílely na jediném a trvajícím protiprávním jednání;

zrušil čl. 2 písm. b) napadeného rozhodnutí;

podpůrně, značně snížil pokutu uloženou žalobkyním na základě čl. 2 písm. b) napadeného rozhodnutí na částku, kterou Tribunál uzná za přiměřenou, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení nebo podpůrně, přiměřenou část nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávného závěru žalované, že se žalobkyně dopustily jednání, jehož předmětem je omezení nebo narušení hospodářské soutěže ve smyslu čl. 101 odst. 1 SFEU.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného právního a skutkového posouzení žalované a/nebo nedostatečného odůvodnění zjištění, že jednání, které je předmětem napadeného rozhodnutí, sledovalo jediný hospodářský cíl, a to narušení hospodářské soutěže. Závěr žalované, že se jedná o jediné a trvající protiprávní jednání, je tedy absolutně nesprávný.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení a/nebo nedostatečného odůvodnění závěru žalované, že se žalobkyně záměrně dopustily jediného a trvajícího protiprávního jednání, které je popsáno v napadeném rozhodnutí.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení a/nebo nedostatečného odůvodnění závěru žalované, že žalobkyně věděly nebo měly vědět o jednání jiných údajných účastníků jediného a trvajícího protiprávního jednání.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že žalovaná v řízení, které vedlo k vydání napadeného rozhodnutí, nedodržela podstatné formální náležitosti. Žalovaná svým vadným správním řízením porušila zejména právo žalobkyň na obranu, zásadu presumpce neviny a zásadu řádné správy.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející podpůrně z tvrzení, že žalovaná nesprávně vypočítala pokutu uloženou žalobkyním a tato pokuta je proto neopodstatněná a nepřiměřená.