10.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/46


Жалба, подадена на 17 февруари 2017 г. — HSBC Holdings и др./Комисия

(Дело T-105/17)

(2017/C 112/65)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: HSBC Holdings plc (Лондон, Обединено кралство), HSBC Bank plc (Лондон), HSBC France (Париж, Фрaнция) (представители: K. Bacon, QC, D. Bailey, Barrister, M. Simpson, Solicitor, Y. Anselin и C. Angeli, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени член 1 от Решение C(2016) 8530 окончателен на Европейската комисия от 7 декември 2016 г., съобщено на 9 декември 2016 г., по преписка AT.39914 — Лихвени деривати в евро — (наричано по-нататък „обжалваното решение“),

при условията на евентуалност, да отмени член 1, буква б) от обжалваното решение,

при условията на евентуалност спрямо предходното, да отмени частично член 1, буква б) от обжалваното решение, в частта, в която е прието, че жалбоподателите са участвали в единно продължено нарушение,

да отмени член 2, буква б) от обжалваното решение,

при условията на евентуалност, да намали съществено глобата, наложена на жалбоподателите съгласно член 2, буква б) от обжалваното решение, до размер, който Общият съд счита за подходящ, и

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски или, при условията на евентуалност, подходяща част от съдебните разноски на жалбоподателите.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага шест основания.

1.

Първо основание — ответникът е допуснал грешка, като е заключил, че жалбоподателите са извършвали действия, които са имали за цел ограничаване и/или нарушаване на конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС.

2.

Второ основание — ответникът е допуснал грешка при прилагане на правото и при квалифициране на фактите и/или не е мотивирал достатъчно извода си, че действията, предмет на обжалваното решение, са преследвали единствената икономическа цел да се наруши конкуренцията. Поради това изводът на ответника, че е налице единно продължено нарушение, е неправилен в основата си.

3.

Трето основание — изводът на ответника, че жалбоподателите умишлено са допринесли за единното продължено нарушение, описано в обжалваното решение, е опорочен от явни грешки в преценката и/или от липса на мотиви.

4.

Четвърто основание — изводът на ответника, че жалбоподателите са били или е трябвало да бъдат запознати с поведението на другите предполагаеми участници в единното продължено нарушение, е опорочен от явни грешки в преценката и/или от липса на мотиви.

5.

Пето основание — ответникът е допуснал съществени процесуални нарушения в производството, довело до приемането на обжалваното решение. По-специално, ответникът е нарушил правото на защита на жалбоподателите, принципа на презумпцията за невиновност и принципа на добра администрация, като е предприел поетапно административно производство.

6.

Шесто основание — при условията на евентуалност, ответникът е изчислил неправилно глобата, наложена на жалбоподателите, и като такава глобата е неоправдана и несъразмерна.