20.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/31


27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Poola versus komisjon

(Kohtuasi T-51/17)

(2017/C 086/41)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 15. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2018, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2016) 7232 all) (ELT 2016, L 312, lk 26), osas, milles Euroopa Liidu rahastamise alt jäetakse välja Poola Vabariigi akrediteeritud makseasutuse kulud summas 38 984 850,50 eurot ja 76 816 098,12 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on määruse (EL) nr 1306/2013 (1) artikli 52 lõiget 1, kuna asjaolude ebaõige tuvastamise ja eksliku tõlgendamise tõttu on kohaldatud finantskorrektsiooni, kuigi Poola Vabariik tegi ülekanded kooskõlas liidu õigusnormidega.

Vaidlustatud otsusega liidu rahastamisest välja jäetud summad tasuti kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (2) ja komisjoni rakendusmäärusega nr 543/2011 (3), mistõttu puudub alus nende summade rahastamata jätmiseks.

2.

Teine väide, et rikutud on määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 2, kuna kohaldatud kindlamääraline korrektuur oli liiga suur, arvestades võimaliku finantskahju riisikot liidu eelarvele.

Komisjoni kohaldatud kindlasummaline korrektuur suurusega 25 % on liiga suur ning ületab võimalikku maksimaalset kahju, mis fondile võiks tekkida. Lisaks viitab hageja juhistele nr VI/5330/97 finantskorrektsioonide tegemiseks ning väidab, et ta on täitnud kõik nendes juhistes ette nähtud tingimused, selleks et komisjon kohaldaks väiksemat protsendimäära või ei kohaldaks korrektsiooni.

3.

Kolmas väide, et rikutud on määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 4, kuna kindlasummaline korrektuur on arvutatud kulude puhul, mis tehti 24 kuud enne seda, kui komisjon kirjalikult teavitas asjaomaseid liikmesriike oma kontrolli tulemustest.

Nimetatud määruse artikli 52 lõike 4 punkti a kohaselt ei saa rahastamisest keelduda kulude puhul, mis on kantud rohkem kui 24 kuud enne, kui komisjon teatas liikmesriigile kirjalikult oma kontrolli tulemustest.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).

(2)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(3)  Komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.6.2011, lk 1).