27.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 95/19


Žaloba podaná 27. januára 2017 – Španielsko/Komisia

(Vec T-49/17)

(2017/C 095/29)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: V. Ester Casas, splnomocnená zástupkyňa)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil rozhodnutie z 15. novembra 2016 (2016/2018/EÚ) o vylúčení z financovania Spoločenstva určitých výdavkov vynaložených rôznymi členskými štátmi, vrátane Španielskeho kráľovstva, v rámci EPZF-u a EPFRV-u, v rozsahu, v akom:

1.

vzhľadom na autonómnu oblasť Andalúzia vylučuje z financovania Spoločenstva 1 356 144,90 eura vo vzťahu k EPZF-u (rozpočtový rok 2012);

2.

vzhľadom na autonómnu oblasť Katalánsko vylučuje z financovania Spoločenstva 2 191 585 eur vo vzťahu k EPZF-u (rozpočtové roky 2009 a 2012);

3.

vzhľadom na autonómnu oblasť Kastílsko-León vylučuje z financovania Spoločenstva 9 638 473,73 eura vo vzťahu k EPZF-u a 433 138,10 eura vo vzťahu k EPFRV-u (rozpočtové roky 2012 a 2013);

4.

celková čiastka, ktorej sa táto žaloba o neplatnosť týka, dosahuje 13 619 341,73 eura.

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca tieto žalobné dôvody.

1.

Dôvody týkajúce sa finančnej opravy uloženej autonómnej oblasti Andalúzia.

V tomto ohľade žalobca uplatňuje porušenie článku 3 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 2006, s. 42), keďže Komisia konštatovala, že ACRES a Unión Rural nie sú výrobcami.

2.

Dôvody týkajúce sa finančnej opravy uloženej autonómnej oblasti Katalánsko. Žalobca v tejto súvislosti uvádza:

Jediná finančná oprava z dôvodu nedostatkov spočívajúcich v neprípustnosti výdavkov vo výške 122 112,95 eur (kontroly týkajúce sa operačných programov: investície do OP „A“) je protiprávna, keďže Komisia porušila články 105 a 106 nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 2007, s. 1), v spojení s článkom 55 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (Ú. v. EÚ L 273, 2007, s. 1), a článkom 52 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549), keďže španielske vnútroštátne orgány vykonávali primerané kontroly, čo preukazuje aj riadne vedená dokumentácia, a boli dodržané požiadavky platných právnych predpisov, a v každom prípade neexistuje nebezpečenstvo pre fond.

Oprava vo výške 5 %, tj. 2 191 585 eur (bod: „Nedostatky pri schvaľovaní programov a výdavkov, Autonómna oblasť Katalánsko“) je protiprávna, keďže Komisia porušila článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 1306/2013 v spojení s článkom 103, článkom 105 ods. 2 písm. d), článkom 106, čl. 107 ods. 1 písm. c) a e), čl. 108 ods. 1 písm. b) a článkom 109 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia č. 1580/2007, keďže španielske orgány potvrdili splnenie uplatňovanej právnej úpravy, a v každom prípade neexistuje nebezpečenstvo pre fond.

Subsidiárne tvrdí, že došlo k porušeniu zásady proporcionality, porušeniu článku 52 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1306/2013 v spojení s dokumentom VI/5330/97, ktorým boli prijaté pokyny pre výpočet finančných opráv pri účtovnej závierke záručnej sekcie EPZF-u.

3.

Dôvody týkajúce sa finančnej opravy uloženej autonómnej oblasti Kastílsko-León. Žalobca v tejto súvislosti uvádza:

Oprava vo výške 5 %, tj. 10 071 661,83 eura a použitý spôsob výpočtu sú v rozpore s článkom 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005, s. 1) a pokynmi v dokumente Komisie VI/5530/97 a AGHRI-2005-64043.

Subsidiárne, oprava uložená Komisiou je neprimeraná, lebo porušuje článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 v spojení s dokumentom VI/5330/97.