27.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 95/19


Tužba podnesena 27. siječnja 2017. – Španjolska protiv Komisije

(Predmet T-49/17)

(2017/C 095/29)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnik: V. Ester Casas, agent)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

djelomično poništi Odluku od 15. studenoga 2016. (2016/2018/EU) o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice, među kojima i za Kraljevinu Španjolsku, u okviru EFJP-a i EPFRR-a, s obzirom na to da:

1.

se u dijelu u kojem se odnosi na Autonomnu zajednicu Andaluziju, iz financiranja Europske unije isključuje 1 356 144,90 eura u okviru EFJP-a (financijska godina 2012.),

2.

se u dijelu u kojem se odnosi na Autonomnu zajednicu Kataloniju, iz financiranja Europske unije isključuje 2 191 585 eura u okviru EFJP-a (financijske godine od 2009. do 2012.),

3.

se u dijelu u kojem se odnosi na Autonomnu zajednicu Kastilja i León, iz financiranja Europske unije isključuje 9 638 473,73 eura u okviru EFJP-a i 433 138,10 u okviru EPFRR-a (financijske godine od 2012. do 2013.),

4.

ukupni iznos predmeta ove tužbe za poništenje iznosi 13 619 341,73 eura.

tuženoj instituciji naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje tužbe tužitelj ističe sljedeće tužbene razloge.

1.

Tužbeni razlozi koji se odnose na financijski ispravak nametnut Autonomnoj zajednici Andaluziji.

Tužitelj u tom pogledu ističe povredu članka 3. stavka 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 od 20. veljače 2006. o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera u Zajednici i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1290/2005 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2006. L 58, str. 42.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 68., str. 54.) jer je Komisija utvrdila da ACRES i Unión Rural nisu proizvođači.

2.

Tužbeni razlozi koji se odnose na financijski ispravak nametnut Autonomnoj zajednici Kataloniji. Tužitelj u tom pogledu navodi da:

Jedinstveni financijski ispravak zbog nedostataka u pogledu dopuštenosti rashoda u iznosu od 122 112,95 eura (kontrole u vezi s operativnim programima: ulaganja u OP „A”), protupravan je zato što je Komisija prekršila članke 105. i 106. Uredbe Komisije (EZ) br. 1580/2007 od 21. prosinca 2007. o utvrđivanju provedbenih odredaba uredaba Vijeća (EZ) br. 2200/96, (EZ) br. 2201/96 i (EZ) br. 1182/2007 u sektoru voća i povrća (SL 2007. L 350, str. 1.), u vezi s člankom 55. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 1182/2007 od 26. rujna 2007. o utvrđivanju posebnih odredaba u pogledu sektora voća i povrća, kojom se izmjenjuju direktive 2001/112/EZ i 2001/113/EZ i Uredbe (EEZ) br. 827/68, (EZ) br. 220/96, (EZ) br. 2201/96, (EZ) br. 2826/2000, (EZ) br. 1782/2003 i (EZ) br. 318/2006 te se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 2201/96 (SL 2007. L 273, str. 1.), i članak 52. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549.), s obzirom na to da su nacionalna tijela odgovarajuće izvršila kontrole na koje se odnose spomenute odredbe i da su poštovani zahtjevi određeni primjenjivim propisom te da u svakom slučaju u pogledu fonda ne postoji rizik.

Paušalni ispravak od 5 % za iznos od 2 191 585 eura (točka: „Nedostaci u odobravanju programa i odobravanju rashoda, Autonomna zajednica Katalonija”) protupravan je jer je njime Komisija prekršila članak 52. stavke 1. i 2. Uredbe br. 1306/2013 u vezi s člancima 103., 105. stavkom 2. točkom (d), 106., 107. stavkom 1. točkama (c) do (e), 108. stavkom 1. točkom (b) i 109. stavkom 1. točkama (a) do (c) Uredbe br. 1580/2007 s obzirom na to da su španjolska tijela utvrdila da je spomenuti propis poštovan i da u svakom slučaju u pogledu fonda ne postoji rizik.

Podredno se navodi povreda načela proporcionalnosti zbog povrede članka 52. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 1306/2013, u vezi s Dokumentom VI/5330/97, kojim se donose smjernice radi izračuna financijskih posljedica zbog pripreme odluke o poravnanju računa Komponente jamstva EFSJP-a.

3.

Tužbeni razlozi koji se odnose na financijski ispravak nametnut Autonomnoj zajednici Kastilja i León. Tužitelj u tom pogledu navodi da:

Primijenjeni ispravak u paušalnom iznosu od 5 % iznosa od 10 071 661,83 eura i metoda izračuna protive se članku 31. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 68., str. 54.) i smjernicama iz Komisijinog dokumenta VI/5530/97 te AGHRI-2005-64043.

Podredno, paušalni ispravak koji Komisija propisuje neproporcionalan je zbog povrede članka 31. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, u vezi s Dokumentom VI/5330/97.