27.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 95/19


27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-49/17)

(2017/C 095/29)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: V. Ester Casas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

Tühistada osaliselt 15. novembri 20016. aasta otsus (2016/2018/EL), mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid, sh Hispaania Kuningriik, on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusefondi (EAFRD) raames, osas, milles:

1.

seoses Andaluusia autonoomse piirkonnaga jätab see otsus liidu rahastamisest EAGF raames välja 1 356 144,90 eurot (majandusaasta 2012);

2.

seoses Kataloonia autonoomse piirkonnaga jätab see otsus liidu rahastamisest EAGF raames välja 2 191 585 eurot (majandusaastad 2009–2012);

3.

seoses Castilla-Leóni autonoomse piirkonnaga jätab see otsus liidu rahastamisest EAGF raames välja 9 638 473,73 eurot ja EAFRD raames 433 138,10 eurot (majandusaastad 2012–2013);

4.

Käesoleva tühistamishagi esemeks olev kogusumma on 13 619 341,73 eurot.

Mõista kohtukulud välja kostjaks olevalt institutsioonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja järgmised väited.

1.

Väited, mis puudutavad Andaluusia autonoomse piirkonna suhtes kohaldatud finantskorrektsiooni.

Hageja väidab sellega seoses, et komisjon rikkus nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määruse (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2006 L 58, lk 42), artikli 3 lõiget 6, kuna ta järeldas, et üksused ACRES ja Unión Rural ei ole tootjad.

2.

Väited, mis puudutavad Kataloonia autonoomse piirkonna suhtes kohaldatud finantskorrektsiooni. Hageja väidab sellega seoses, et:

Ühe finantskorrektsiooni kohaldamine puuduste tõttu kulutuste vastuvõetavuse osas summas 122 112,95 eurot (kontrollid, mis puudutasid rakenduskavasid: investeeringud OP „A“-sse) on õigusvastane, kuna komisjon rikkus komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris (ELT 2007 L 350, lk 1), artikleid 105 ja 106 koostoimes nõukogu 26. septembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1182/2007, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96 (ELT 2007 L 273, lk 1), artikli 55 lõikega 3 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013 L 347, lk 549), artikli 52 lõigetega 1 ja 2, arvestades et liikmesriigi ametivõimud teostasid nimetatud sätetes viidatud kontrollid nõuetekohaselt, järgides kohaldatavate õigusnormide nõudeid, ja igal juhul puudus oht fondile.

Kindlamääraline parandus 5 % summas 2 191 585 eurot (punkt: „Programmide heakskiitmisega ja kulude kinnitamisega seotud puudused, Kataloonia autonoomne piirkond“) on õigusvastane, kuna komisjon rikkus määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõikeid 1 ja 2 koostoimes määruse nr 1580/2007 artikliga 103, artikli 105 lõike 2, punktiga d), artikliga 106, artikli 107 lõike 1 punktidega c–e, artikli 108 lõike 1 punktiga b ja artikli 109 lõike 1 punktidega a–c, arvestades et Hispaania ametivõimud tõendasid kooskõla viidatud õigusnormidega ja igal juhul puudus oht fondile.

Teise võimalusena väidab hageja, et järgitud ei ole proportsionaalsuse põhimõtet, kuna rikutud on määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõikeid 2 ja 3 koostoimes dokumendiga nr VI/5330/97, millega kehtestatakse juhised EAGGF-i tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse raames finantskorrektsioonide tegemiseks.

3.

Väited, mis puudutavad Castilla-Leóni autonoomse piirkonna suhtes kohaldatud finantskorrektsiooni. Hageja väidab sellega seoses, et:

Kindlamääraline parandus 5 % summas 10 071 661,83 eurot ja kohaldatud arvutusmeetod on vastuolus määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2005 L 209, lk 1) artikli 31 lõikega 2 ja juhistega komisjoni dokumendis nr VI/5530/97 ja AGHRI-2005-64043.

Teise võimalusena on komisjoni kohaldatud kindlamääraline parandus ebaproportsionaalne, rikkudes määruse nr 1290/2005 artikli 31 lõiget 2 koostoimes dokumendiga nr VI/5330/97.