13.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 78/40


Žaloba podaná 27. januára 2017 – ADDE/Parlament

(Vec T-48/17)

(2017/C 078/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Defalque, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2016 týkajúce sa financovania strany ADDE na rok 2015, ktorým sa konštatovalo, že čiastka 500 615,55 eura je neoprávnená, a ktorým sa žiada vrátenie čiastky 172 654,92 eura,

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2016 v rozsahu, v akom obmedzuje predbežné financovanie grantu na rok 2017 na 33 % maximálnej výšky grantu a podmieňuje platbu čiastky predbežného financovania zložením záruky prvej žiadosti, a v dôsledku toho aj článok I.4.1 rozhodnutia o priznaní grantu FINS-2017-13, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby o zrušenie rozhodnutia z 21. novembra 2016 žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady riadnej správy vecí verejných a porušení práva na obranu.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na niekoľkých zjavne nesprávnych posúdeniach, ktoré vedú k porušeniu článkov 7, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 2004/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. ES 2003, L 297, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 500).

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady proporcionality a zásady rovnosti zaobchádzania.

Na podporu svojej žaloby o zrušenie rozhodnutia z 15. decembra 2016 žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady riadnej správy vecí verejných a porušení práva na obranu.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 134 rozpočtového nariadenia EÚ.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady proporcionality a zásady rovnosti zaobchádzania.