13.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 78/40


Prasība, kas celta 2017. gada 27. janvārī – ADDE/Parlaments

(Lieta T-48/17)

(2017/C 078/55)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – L. Defalque, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2016. gada 21. novembra lēmumu par partijas ADDE finansējumu 2015. gadā, ar kuru summa EUR 500 615,55 apmērā ir atzīta par neatbilstīgu un ir pieprasīts atlīdzināt summu EUR 172 654,92 apmērā;

atcelt Eiropas Parlamenta 2016. gada 15. decembra lēmumu, ciktāl ar to priekšfinansējums attiecībā uz 2017. gada dotāciju ir ticis ierobežots 33 % apmērā no maksimālās dotācijas summas un priekšfinansējuma summas samaksa ir padarīta atkarīga no pirmā pieprasījuma garantijas iesniegšanas, un rezultātā – atcelt šim lēmumam pievienotā lēmuma par dotācijas piešķiršanu FINS-2017-13 I.4.1. pantu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības par 2016. gada 21. novembra lēmuma atcelšanu pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts labas pārvaldības princips un tiesības uz aizstāvību.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļautas vairākas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, kā rezultātā ir pārkāpts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulas (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV 2003, L 297, 1. lpp.), 7., 8. un 9. pants.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes princips.

Prasības par 2016. gada 15. decembra lēmuma atcelšanu pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts labas pārvaldības princips un tiesības uz aizstāvību.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts ES Finanšu regulas 134. pants.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes princips.