13.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 78/40


27. jaanuaril 2017 esitatud hagi – ADDE versus parlament

(Kohtuasi T-48/17)

(2017/C 078/55)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Defalque)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi 21. novembri 2016. aasta otsus ADDE erakonna rahastamise kohta 2015. aastal, millega tunnistatakse summa 500 615,55 eurot toetuskõlbmatuks ja nõutakse summa 172 654,92 eurot hüvitamist.

tühistada Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2016. aasta otsus selles ulatuses, milles see piirab 2017. aasta toetuse eelrahastamise summa 33 protsendini maksimaalsest toetussummast ja seab eelrahastamise summa väljamaksmise tingimuseks nõudegarantii esitamise ning sellest tulenevalt tühistada sellele otsusele lisatud toetuse andmise otsuse FINS-2017-13 artikkel 1.4.1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

21. novembri 2016. aasta otsuse tühistamise hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud hea halduse põhimõtet ja kaitseõigusi.

2.

Teise väite kohaselt on tehtud mitu ilmset hindamisviga, mis on toonud kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (ELT 2003 L 297, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 500) artiklite 7, 8 ja 9 rikkumise.

3.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.

15. detsembri 2016. aasta otsuse tühistamise hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on rikutud hea halduse põhimõtet ja kaitseõigusi.

2.

Teise väite kohaselt on rikutud ELi finantsmääruse artiklit 134.

3.

Kolmanda väite kohaselt on rikutud proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.