13.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 78/36


2017 m. sausio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija/Komisija

(Byla T-20/17)

(2017/C 078/50)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama M.Z. Fehér ir E.Zs. Tóth

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos sprendimą C(2016) 6929 final dėl priemonės SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN), kurią Vengrija taikė pajamų iš reklamos apmokestinimo srityje.

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek juo 2015 m. iš dalies pakeistas teisės aktas taip pat pripažintas draudžiama valstybės pagalba.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas klaidingu reklamos mokesčio kvalifikavimu kaip valstybės pagalbos.

Ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, nes Komisija klaidingai pripažino nagrinėjamą Vengrijos teisės aktą valstybės pagalba; valstybės pagalba nelaikytina nei progresinė mokesčio klasių sistema, pagal kurią mokesčio klasės ir tarifai nustatomi remiantis objektyviais kriterijais, nei mokesčio bazės sumažinimas nuostolingai veikiančioms įmonėms, nei naujos mokesčio apskaičiavimo sistemos taikymas ankstesnėms finansiniams metams.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas motyvavimo pareigos pažeidimu.

Komisija pažeidė savo pareigą nurodyti motyvus, kai draudžiama valstybės pagalba pripažino reklamos mokestį reglamentuojančias nuostatas, iš dalies pakeistas 2014 m. ir 2015 m., tačiau iš esmės nenagrinėjo šių dviejų redakcijų skirtumų. Ginčijamame sprendime nenurodyta, kokios teisės akte įtvirtintos išimties pagrindu viena įmonė įgyja turtinį pranašumą prieš analogiškoje padėtyje esančią kitą įmonę; jame nepaaiškinta, kodėl progresinė mokesčio apskaičiavimo sistema nėra referencinės sistemos dalis; nenurodyta įmonių kategorija, gaunanti išimtinę naudą iš progresinės mokesčio klasių sistemos, ir nemotyvuota, kodėl Vengrijos institucijų atliktas išlaidų, tenkančių apmokestinamiesiems asmenims ir mokesčių institucijoms, apskaičiavimas nelaikomas patikimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas įgaliojimų viršijimu

Priėmusi ginčijamą sprendimą, Komisija viršijo valstybės pagalbos kontrolės srityje turimus įgaliojimus, nes uždraudė rinkti mokesčius pagal mokesčių teisės aktą, pripažinusi jį neteisėta valstybės pagalba, nors tokių mokesčių nustatymas yra išimtinė valstybių narių kompetencija; ji neatsižvelgė į tai, kad iki šiol nėra nei Teisingumo Teismo, nei Bendrojo Teismo jurisprudencijos dėl to, ar nagrinėjamą mokesčio rūšį galima pripažinti valstybės pagalba.