13.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 78/36


Žaloba podaná dne 16. ledna 2017 – Maďarsko v. Komise

(Věc T-20/17)

(2017/C 078/50)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Maďarsko (zástupce: Fehér M. Z. a Tóth E. Zs. meghatalmazottak)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2016) 6929 final ze dne 4. listopadu 2016, které se týká opatření SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) uplatněného Maďarskem v oblasti zdanění příjmů z reklamy;

podpůrně, aby částečně zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž rovněž kvalifikuje jako zakázanou státní podporu pozdější právní úpravu z roku 2015.

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První důvod vychází z nesprávné kvalifikace daně z příjmu z reklamy jako státní podpory.

Napadené rozhodnutí je protiprávní, neboť Komise nesprávně kvalifikovala dotčenou maďarskou právní úpravu jako státní podporu; ani režim progresivní sazby, který nastavuje sazbu v závislosti na objektivních kritériích, ani snížení zdanitelného základu pro ztrátové společnosti, ani uplatňován nového režimu na předchozí finanční roky nepředstavuje státní podporu.

2.

Druhý důvod vychází z nesplnění povinnosti odůvodnění.

Komise nesplnila povinnost odůvodnění, když právní předpisy týkající se daně z příjmu z reklamy jak v pozměněném znění v roku 2014, tak v pozměněném znění z roku 2015 kvalifikovala jako zakázanou státní podporu, aniž by přezkoumala rozdíl mezi oběma právními úpravami. Napadené rozhodnutí neuvádí, na základě jaké výjimky má podnik majetkové výhody ve srovnání s jiným podnikem ve stejné situaci; nevysvětluje, proč režim progresivního zdanění není součástí referenčního systému; neuvádí kategorii podniků výlučně zvýhodněných režimem progresivního zdanění, a neuvádí důvody, proč nepovažuje za dostačující výpočty provedené maďarskými orgány ve vztahu k nákladům pro pasivní subjekty a daňové orgány.

3.

Třetí důvod vychází ze zneužití pravomoci.

Komise se dopustila zneužití pravomoci při přezkumu státních podpory, když přijala napadené rozhodnutí, konkrétně když zakázala – jako protiprávní státní podporu – výběr daně podle daňových právních předpisů, což spadá do výlučné pravomoci členských států, aniž by zohlednila, že dosud neexistuje žádná judikatura Soudního dvora ani Tribunálu týkající se tohoto druhu daně a otázky, zda se může jednat o státní podporu.