6.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 70/24


Prasība, kas celta 2017. gada 11. janvārī – Constantinescu/Parlaments

(Lieta T-17/17)

(2017/C 070/34)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Radu Constantinescu (Kreuzweiler, Vācija) (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītājs lūdz Vispārējo tiesu:

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to

atcelt Infrastruktūras un apgādes biroja – Luksemburga 2016. gada 27. maija lēmumu par prasītāja bērna reģistrēšanu Bertrange Mamer dienas aprūpes centrā un līdz ar to atteikumu viņu uzņemt Kirchberg dienas aprūpes centrā;

atcelt Eiropas Parlamenta 2016. gada 7. oktobra lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja 2016. gada 6. jūnija sūdzība par iepriekš minēto lēmumu;

piespriest atlīdzību par materiālo un morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“Harta”) 21. panta un Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 1.d panta pārkāpums, nediskriminācijas principa pārkāpums un noteikumu par pierādīšanas pienākumu pārkāpums. Šajā ziņā prasītājs pārmet atbildētājam, ka tas noteicis izņēmumus citām ģimenēm, bet viņa ģimenei šādu izņēmumu ir atteicis, lai gan šāda atšķirīga attieksme neesot tikusi pamatota ar objektīviem apstākļiem.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvotas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, labas pārvaldības principa un rūpības pienākuma pārkāpums, kā arī Hartas 41. panta pārkāpums, kas esot pieļauti apstrīdētajā lēmumā.