20.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 53/46


2017 m. sausio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Sharif/Taryba

(Byla T-5/17)

(2017/C 053/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Ammar Sharif (Damaskas, Sirija), atstovaujamas QC B. Kennelly ir baristerio J. Pobjoy

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2016/1897, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 293, 2016, p. 36, toliau – ginčijamas sprendimas) ir 2016 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1893, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje (OL L 293, 2016, p. 25, toliau – ginčijamas reglamentas), kiek jie taikomi ieškovui,

pagal SESV 277 straipsnį pripažinti, kad 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimo 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (OL L 147, 2013, p. 14) 28 straipsnio 2 dalies a punktas ir 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (OL L 16, 2012, p. 1) 15 straipsnio 1a dalies a papunktis netaikytini, kiek jie skirti ieškovui, ir atitinkamai panaikinti ginčijamą sprendimą ir ginčijamą reglamentą, kiek jie taikomi ieškovui,

pagal SESV 340 straipsnio antrą pastraipą atlyginti ieškovui žalą, susijusią su Sąjungos deliktine atsakomybe ir atsiradusią dėl neteisėtų Tarybos aktų, ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, kai nusprendė, kad tenkinami kriterijai, kuriais remiantis ieškovą galima įtraukti į Sprendimo 2013/255/BUSP 28 straipsnyje ir Reglamento Nr. 36/2012 15 straipsnyje nurodytus sąrašus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Taryba nepagrįstai ir neproporcingai pažeidė ieškovo pagrindines teises, įskaitant jo teisę į nuosavybę, į gerą vardą ir teisę užsiimti verslu. Ginčijamos priemonės ieškovui turi labai didelį poveikį, kiek tai susiję su jo nuosavybe ir jo geru vardu pasauliniu lygiu. Taryba nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad ieškovo turto ir ekonominių išteklių įšaldymas būtų susijęs su teisėtu tikslu arba būtų galimas juo pateisinti, ir juo labiau, kad toks įšaldymas yra proporcingas tokiam tikslui.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas: jeigu, priešingai nei teigia ieškovas, priskyrimo kriterijus būtų aiškinamas taip, kad jį tenkina bet koks verslą Sirijoje vykdantis asmuo, nepaisant to, ar jis susijęs arba turi ryšių su Sirijos režimu, ir nepaisant to, ar jis gauna naudos iš tokio režimo arba jį palaiko, ieškovas reikalauja pripažinti, kad Sprendimo 2013/255/BUSP 28 straipsnio 2 dalies a punktas ir Reglamento Nr. 36/2012 15 straipsnio 1a dalies a papunktis netaikytini, kiek jie skirti ieškovui, nes priskyrimo kriterijus neproporcingas šiais dokumentais siekiamiems teisėtiems tikslams.