20.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 53/46


Kanne 4.1.2017 – Sharif v. neuvosto

(Asia T-5/17)

(2017/C 053/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ammar Sharif (Damaskos, Syyria) (edustaja: B. Kennelly, QC ja barrister J. Pobjoy)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta 27.10.2016 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (YUTP) 2016/1897 (EUVL 2016, L 293, s. 36; jäljempänä riidanalainen päätös) ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta 27.10.2016 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1893 (EUVL 2016, L 293, s. 25; jäljempänä riidanalainen asetus) siltä osin kuin niitä sovelletaan kantajaan

toteamaan SEUT 277 artiklan nojalla, että Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31.5.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (EUVL 2013, L 147, s. 14) 28 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18.1.2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (EUVL 2012, L 16, s. 1) 15 artiklan 1 a kohdan a alakohtaa ei sovelleta kantajaan ja että riidanalainen päätös ja riidanalainen asetus on näin ollen kumottava siltä osin kuin niitä sovelletaan kantajaan

katsomaan, että EU on SEUT 340 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuussa kantajalle aiheutuneista vahingoista neuvoston lainvastaisen toiminnan johdosta, ja

velvoittamaan neuvoston vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu väitteeseen, jonka mukaan neuvosto teki ilmeisiä arviointivirheitä katsoessaan, että kantaja täyttää edellytykset päätöksen 2013/255/YUTP 28 artiklassa ja asetuksen N:o 36/2012 15 artiklassa tarkoitetuissa luetteloissa mainitsemista varten.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu väitteeseen, jonka mukaan neuvosto rikkoi perusteettomasti ja suhteettomalla tavalla kantajan perusoikeuksia, mukaan lukien hänen oikeuttaan omaisuuden, maineen ja yrityksensä suojaan. Riidanalaisilla toimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia kantajaan sekä hänen omaisuutensa että hänen maailmanlaajuisen maineensa osalta. Neuvosto ei ole osoittanut, että kantajan varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen liittyy mihinkään oikeutettuun päämäärään, eikä se ole osoittanut varsinkaan, että varojen jäädyttäminen on oikeassa suhteessa tällaiseen tavoitteeseen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että jos – toisin kuin kantaja pääasiallisesti väittää – määrittelemisen perustetta olisi tulkittava niin, että siihen kuuluvat kaikki Syyrian johtavat liike-elämän ihmiset riippumatta siitä, onko heillä minkäänlaisia yhteyksiä tai liitoksia Syyrian hallintoon ja riippumatta siitä, saavatko nämä henkilöt etua tai tukea Syyrian hallinnolta, kantaja vaatii toteamaan, että päätöksen 2013/255/UYTP 28 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 36/2012 15 artiklan 1 a kohdan a alakohtaa ei sovelleta kantajaan sillä perusteella, että määrittelyperuste on suhteeton näiden säännösten muilta osin perusteltuihin tavoitteisiin nähden.