20.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/46


Žaloba podaná dne 4. ledna 2017 – Sharif v. Rada

(Věc T-5/17)

(2017/C 053/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Ammar Sharif (Damašek, Sýrie) (zástupci: B. Kennelly, QC a J. Pobjoy, barrister)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1897 ze dne 27. října 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2016, L 293, s. 36, dále jen „napadené rozhodnutí“) a prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1893 ze dne 27. října 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. 2016 L 293, s. 25, dále jen „napadené nařízení“), v rozsahu, v němž se týkají žalobce;

na základě článku 277 SFEU prohlásil, že čl. 28 odst. 2 písm. a) rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. 2013, L 147, s. 14) a čl. 15 odst. la písm. a) nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011(Úř. věst. 2012, L 16, s. 1) jsou nepoužitelné v rozsahu, v němž se týkají žalobce, a v důsledku toho zrušil napadené rozhodnutí a napadené nařízení v rozsahu, v němž se týkají žalobce;

odškodnil žalobce podle čl. 340 odst. 2 SFEU na základě mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie za újmu, kterou utrpěl z důvodu protiprávních aktů Rady; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že se Rada dopustila zjevně nesprávných posouzení, když konstatovala, že kritérium pro zařazení žalobce na seznam v článku 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP a článku 15 nařízení č. 36/2012 je splněno.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že Rada bezdůvodně či nepřiměřeně porušila základní práva žalobce, včetně jeho práva na ochranu vlastnictví, jeho pověsti a jeho podniku. Dopad napadených opatření na žalobce je dalekosáhlý, jak s ohledem na jeho vlastnictví, tak na jeho pověst ve světě. Rada neprokázala, že by zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů souviselo s jakýmkoliv legitimním cílem nebo bylo takovým cílem odůvodněno, tím méně že by bylo takovému cíli přiměřené.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že pokud, na rozdíl od jeho hlavního argumentu, má být kritérium pro určení vykládáno tak, že zahrnuje jakéhokoli předního syrského podnikatele bez ohledu na to, zda je tento přední syrský podnikatel jakýmkoli způsobem přidružen k syrskému režimu nebo je s ním spojen, a bez ohledu na to, zda dotyčné osobě plynou výhody ze syrského režimu nebo ho podporuje, pak se žalobce domáhá prohlášení, že čl. 28 odst. 2 písm. a) rozhodnutí 2013/255/SZBP a čl. 15 odst. 1a písm. a) nařízení č. 36/2012 jsou nepoužitelné v rozsahu, v němž se týkají žalobce, na základě skutečnosti, že kritérium pro určení je nepřiměřené jinak legitimním cílům těchto ustanovení.