20.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 53/46


Жалба, подадена на 4 януари 2017 г. — Sharif/Съвет

(Дело T-5/17)

(2017/C 053/56)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ammar Sharif (Дамаск, Сирия) (представители: B. Kennelly, QC и J. Pobjoy, Barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/1897 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 293, 2016 г., стр. 36, наричано по-нататък „обжалваното решение“) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1893 на Съвета от 27 октомври 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 293, 2016 г., стр. 25, наричан по-нататък „обжалваният регламент“) в частта им относно жалбоподателя,

съгласно член 277 ДФЕС да обяви за неприложими член 28, параграф 2, буква а) от Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 година относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 147, 2013 г., стр. 14) и член 15, параграф 1а, буква а) от Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (ОВ L 16, 2012 г., стр. 1) в частта им относно жалбоподателя и вследствие на това да отмени обжалваните решение и регламент в частта им относно жалбоподателя,

съгласно член 340, параграф 2 ДФЕС да присъди на жалбоподателя обезщетение на основание извъндоговорната отговорност на Европейския съюз за вредите, настъпили в резултат от противоправните деяния на Съвета, и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първо основание: Съветът е допуснал явни грешки в преценката, като е приел, че е изпълнен критерият за включване на жалбоподателя в списъците по член 28 от Решение 2013/255/ОВППС и член 15 от Регламент № 36/2012.

2.

Второ основание: Съветът е нарушил — без действията му да са обосновани или пропорционални — основните права на жалбоподателя, включително правото му на собственост, на добро име и на стопанска инициатива. Обжалваните мерки са породили тежки последици за жалбоподателя, както по отношение на имуществото му, така и по отношение на доброто му име в световен план. Съветът не е успял да докаже, че замразяването на финансовите средства и икономическите ресурси на жалбоподателя е свързано или обосновано с каквато и да е законна цел или още по-малко че е пропорционално на такава цел.

3.

Трето основание: ако, обратно на поддържаното от жалбоподателя, следва да се приеме, че критерият за посочване трябва да се прилага за всеки водещ икономически предприемач в Сирия, независимо дали той е свързан с и се ползва с подкрепата на режима в Сирия, жалбоподателят иска член 28, параграф 2, буква а) от Решение 2013/255/ОВППС и член 15, параграф 1а, буква а) от Регламент (ЕС) № 36/2012 да бъдат обявени за неприложими в отнасящата се до него част, тъй като критерият за посочване е непропорционален на иначе законните цели, преследвани с тези разпоредби.