19.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 29 december 2017 – Lies Craeynest m.fl. mot Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer; övrig deltagare i rättegången: Belgische Staat

(Mål C-723/17)

(2018/C 104/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parter i det nationella målet

Kärande: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth vzw

Svarande: Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brussels Instituut voor Milieubeheer

Övrig deltagare i rättegången Belgische Staat

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 4.3 och 19.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, jämförda med artikel 288.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG (1) av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa tolkas så, att om det hävdas att en medlemsstat inte har placerat provtagningspunkterna i en zon i enlighet med de kriterier som anges i punkt B.1 a i bilaga III till ovannämnda direktiv, ankommer det på den nationella domstolen att – på begäran av enskilda personer som omedelbart berörs av överskridandet av de gränsvärden som avses i artikel 13.1 i ovannämnda direktiv – undersöka huruvida provtagningspunkterna har placerats i enlighet med dessa kriterier, och om så inte är fallet vidta alla åtgärder som krävs gentemot den nationella myndigheten, exempelvis utfärda ett föreläggande, så att provtagningspunkterna placeras i enlighet med dessa kriterier?

2)

Har ett gränsvärde överskridits i den mening som avses i artikel 13.1 och artikel 23.1 i direktiv 2008/50/EG av den [21] maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, om det grundat på mätresultatet från en enda provtagningspunkt i den mening som avses i artikel 7 i det direktivet redan har fastställts att det har skett ett överskridande av ett gränsvärde som utgörs av medelvärdet under ett kalenderår i enlighet med bilaga XI till det direktivet, eller ska ett sådant överskridande endast anses ha ägt rum om medelvärdet av mätresultaten från samtliga provtagningspunkter i en viss zon har överskridits i den mening som avses i det direktivet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalttet och renare luft i Europa (EUT L 152, 2008, s. 1).