19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) 29. decembra 2017 – Lies Craeynest in drugi/Brussels Hoofdstedelijk Gewest in Brussels Instituut voor Milieubeheer; Beteiligter: Belgische Staat

(Zadeva C-723/17)

(2018/C 104/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth vzw

Tožene stranke: Brussels Hoofdstedelijk Gewest (regija glavnega mesta Bruselj), Brussels Instituut voor Milieubeheer (bruseljski inštitut za upravljanje okolja)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člena 4(3) in 19(1), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 288, tretji odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členoma 6 in 7 Direktive 2008/50/ES z dne 20. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (1) razlagati tako, da mora nacionalno sodišče – kadar se navaja, da država članica ni umestila vzorčevalnih mest v skladu z merili iz točke B.1.a) Priloge III k zgoraj navedeni direktivi – na zahtevo posameznikov, na katere se preseganje mejnih vrednosti iz člena 13(1) te direktive neposredno nanaša, preveriti, ali so bila vzorčevalna mesta umeščena v skladu s temi merili, in če niso bila, v zvezi z nacionalnimi organi sprejeti vse potrebne ukrepe, kot je odredba, da bi se vzorčevalna mesta umestila v skladu s temi merili?

2.

Ali je podano preseganje mejne vrednosti v smislu člena 13(1) in člena 23(1) Direktive 2008/50/ES z dne 20. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, če se preseganje mejne vrednosti s časom povprečenja enega koledarskega leta, kot je določeno v Prilogi XI k tej direktivi, ugotovi že na podlagi rezultatov meritev na enem vzorčevalnem mestu v smislu člena 7 te direktive, ali pa je tako preseganje podano samo, če izhaja iz povprečja rezultatov meritev na vseh vzorčevalnih mestih na določenem območju v smislu te direktive?


(1)  Direktiva 2008/50/ES z dne 20. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, str. 1).