19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) 29. detsembril 2017 – Lies Craeynest jt versus Brussels Hoofdstedelijk Gewest und Brussels Instituut voor Milieubeheer; menetlusosaline: Belgische Staat

(Kohtuasi C-723/17)

(2018/C 104/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth vzw

Vastustajad: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer

Menetlusosaline: Belgische Staat

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõiget 3 ja artikli 19 lõike 1 teist lõiku koosmõjus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 288 kolmanda lõiguga ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu [21.] mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (1) artiklitega 6 ja 7 tuleb tõlgendada nii, et väite korral, et teatavas piirkonnas ei ole liikmesriik rajanud proovivõtukohti direktiivi III lisa B jao punkti 1 alapunktis a nimetatud kriteeriume järgides, on liikmesriigi kohtutel õigus nende isikute taotluse alusel, keda direktiivi artikli 13 lõikes 1 nimetatud piirtasemete ületamine otseselt puudutab, hinnata, kas proovivõtukohad on rajatud nimetatud kriteeriume järgides, ja kui see nii ei ole, siis võtta liikmesriigi asutuse suhtes kõik vajalikud meetmed, näiteks teha ettekirjutus, selleks et proovivõtukohad rajataks nimetatud kriteeriume järgides?

2.

Kas tegemist on piirtaseme ületamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu [21.] mai 2008. aasta direktiiviga 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 13 lõike 1 ja artikli 23 lõike 1 tähenduses juba siis, kui piirtaseme ületamine kalendriaasta keskmistamisajavahemikul, nagu on ette nähtud kõnealuse direktiivi XI lisas, on kindlaks tehtud mõõtetulemuste põhjal, mis pärinevad ainult ühest proovivõtukohast direktiivi artikli 7 tähenduses, või on piirtaset ületatud vaid juhul, kui ületamine tuleneb teatava piirkonna kõikides proovivõtukohtades saadud mõõtetulemuste keskmisest väärtusest direktiivi tähenduses?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 2008, L 152, lk 1).