201807130112003462018/C 268/217222017CJC26820180730SV01SVINFO_JUDICIAL20171127151623

Mål C-722/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bezirksgericht Villach (Österrike) den 27 november 2018 – Norbert Reitbauer m.fl mot Enrico Casamassima


C2682018SV1530120171127SV0021153162

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bezirksgericht Villach (Österrike) den 27 november 2018 – Norbert Reitbauer m.fl mot Enrico Casamassima

(Mål C-722/17)

2018/C 268/21Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bezirksgericht Villach

Parter i det nationella målet

Kärande: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Svarande: Enrico Casamassima

Tolkningsfrågor

1

Fråga 1:

Ska artikel 24.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 ( 1 ) av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning) tolkas på så sätt att invändningstalan enligt 232 § i den österrikiska exekutionslagen (Exekutionsordnung) vid oenighet om köpeskillingsfördelningen i samband med exekutiv auktion omfattas av tillämpningsområdet för den bestämmelsen,

och gäller detta även när en pantborgenärs talan mot en annan pantborgenär

a)

grundas på invändningen att denne inte längre har någon panträttsligt säkerställd lånefordran till följd av att gäldenären har en motfordran i form av skadestånd, och

b)

dessutom – i likhet med en återvinningstalan – grundas på invändningen att grunden för panträtten till denna lånefordran inte längre föreligger till följd av borgenärsgynnande?

2

Fråga 2 (om fråga 1 besvaras nekande):

Ska artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning) tolkas på så sätt att invändningstalan enligt 232 § i den österrikiska exekutionslagen (Exekutionsordnung) vid oenighet om köpeskillingsfördelningen i samband med exekutiv auktion omfattas av tillämpningsområdet för den bestämmelsen,

och gäller detta även när en pantborgenärs talan mot en annan pantborgenär

a)

grundas på invändningen att denne inte längre har någon panträttsligt säkerställd lånefordran till följd av att gäldenären har en motfordran i form av skadestånd och

b)

dessutom – i likhet med en återvinningstalan – grundas på invändningen att grunden för panträtten till denna lånefordran inte längre föreligger till följd av borgenärsgynnande?


( 1 ) EUT L 351, 2012, s. 1.