201807130112003462018/C 268/217222017CJC26820180730SK01SKINFO_JUDICIAL20171127151623

Vec C-722/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Villach (Rakúsko) 27. novembra 2017 – Norbert Reitbauer a i./Enrico Casamassima


C2682018SK1530120171127SK0021153162

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bezirksgericht Villach (Rakúsko) 27. novembra 2017 – Norbert Reitbauer a i./Enrico Casamassima

(Vec C-722/17)

2018/C 268/21Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bezirksgericht Villach

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Žalovaný: Enrico Casamassima

Prejudiciálne otázky

1.

Otázka 1:

Má sa článok 24 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 ( 1 ) z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať v tom zmysle, že žaloba týkajúca sa námietky vznesenej v prípade nesúhlasu s rozvrhom výťažku súdnej dražby, stanovená v § 232 rakúskeho Exekutionsordnung (Exekučný poriadok), spadá do pôsobnosti tohto ustanovenia,

a to aj vtedy, ak sa žaloba záložného veriteľa proti inému záložnému veriteľovi

a)

zakladá na námietke, že jeho pohľadávka z pôžičky zabezpečená záložným právom z dôvodu vzájomnej pohľadávky dlžníka na náhradu škodu už neexistuje, a

b)

okrem toho, rovnako ako odporovacia žaloba, zakladá aj na námietke, že zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z pôžičky je z dôvodu zvýhodnenia veriteľa neúčinné?

2.

Otázka 2 (pokiaľ je odpoveď na otázku 1 záporná):

Má sa článok 24 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať v tom zmysle, že žaloba týkajúca sa námietky vznesenej v prípade nesúhlasu s rozvrhom výťažku súdnej dražby, stanovená v § 232 rakúskeho Exekutionsordnung (Exekučný poriadok), spadá do pôsobnosti tohto ustanovenia,

a to aj vtedy, ak sa žaloba záložného veriteľa proti inému záložnému veriteľovi

a)

zakladá na námietke, že jeho pohľadávka z pôžičky zabezpečená záložným právom z dôvodu vzájomnej pohľadávky dlžníka na náhradu škodu už neexistuje, a

b)

okrem toho, rovnako ako odporovacia žaloba, zakladá aj na námietke, že zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky z pôžičky je z dôvodu zvýhodnenia veriteľa neúčinné?


( 1 ) Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.