201807130112003462018/C 268/217222017CJC26820180730ET01ETINFO_JUDICIAL20171127151623

Kohtuasi C-722/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bezirksgericht Villach (Austria) 27. novembril 2017 – Norbert Reitbauer jt versus Enrico Casamassima


C2682018ET1530120171127ET0021153162

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bezirksgericht Villach (Austria) 27. novembril 2017 – Norbert Reitbauer jt versus Enrico Casamassima

(Kohtuasi C-722/17)

2018/C 268/21Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bezirksgericht Villach

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Kostja: Enrico Casamassima

Eelotsuse küsimused

1

Esimene küsimus:

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 ( 1 ) kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (edaspidi „määrus nr 1215/2012“) artikli 24 punkti 5 tuleb tõlgendada nii, et täitmise vaidlustamise hagi, mis on sundenampakkumise käigus saadu jaotamisel eriarvamuste lahendamiseks ette nähtud Austria täitemenetluse seadustiku (Exekutionspordnung) § -s 232, kuulub määruse käesoleva sätte kohaldamisalasse,

ja isegi siis, kui ühe pandipidaja hagi teise pandipidaja vastu

a)

tugineb vastuväitele, et pandiga tagatud võlanõuet kahjuhüvitisest tuleneva võlgniku vastunõude tõttu enam ei eksisteeri, ning

b)

lisaks sellele tugineb – sarnaselt tehingu vaidlustamise hagile – vastuväitele, et selle võlanõude pandiõiguse tekkimise alus on võlausaldaja eelistamise tõttu tühine?

2

Teine küsimus (kui vastus esimesele küsimusele on eitav):

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 24 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et täitmise vaidlustamise hagi, mis on sundenampakkumise käigus saadu jaotamisel eriarvamuste lahendamiseks ette nähtud Austria täitemenetluse seadustiku (Exekutionspordnung) § -s 232, kuulub määruse käesoleva sätte kohaldamisalasse,

ja isegi siis, kui ühe pandipidaja hagi teise pandipidaja vastu

a)

tugineb vastuväitele, et pandiga tagatud võlanõuet kahjuhüvitisest tuleneva võlgniku vastunõude tõttu enam ei eksisteeri ning

b)

tugineb lisaks sellele – sarnaselt tehingu vaidlustamise hagile – vastuväitele, et selle võlanõude pandiõiguse tekkimise alus on võlausaldaja eelistamise tõttu tühine?


( 1 ) ELT 2012, L 351, lk 1.