19.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 28. decembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Mohammed Bilali

(Lieta C-720/17)

(2018/C 104/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: Mohammed Bilali

Atbildētāja: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības tiesības, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/95/ES (1) (2011. gada 13. decembris) (Statusa direktīva) 19. panta 3. punkts, nepieļauj tādu dalībvalsts tiesību normu par alternatīvās aizsardzības statusa atcelšanas iespēju, saskaņā ar kuru var lemt par alternatīvās aizsardzības statusa atcelšanu, ja piešķiršanai nozīmīgie fakti paši par sevi nav mainījušies, bet ir mainījusies attiecīgā iestādei pieejamā informācija, un turklāt alternatīvās aizsardzības statusa piešķiršanā izšķiroša nozīme nav bijusi nedz trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka nepareizi uzrādītajiem, nedz neuzrādītajiem faktiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, OV 2011, L 337, 9. lpp.