26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/19


Tožba, vložena 22. decembra 2017 – Evropska komisija/Češka republika

(Zadeva C-719/17)

(2018/C 112/26)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: Z. Malůšková in G. Wils, agenta)

Tožena stranka: Češka republika

Predlog tožeče stranke

1.

razglasi naj se, da Češka republika s tem, da ni redno, vsaj vsake tri mesece, navajala upoštevnega števila prosilcev, ki bi jih bilo mogoče hitro premestiti na njeno ozemlje, ni izpolnila obveznosti iz člena 5(2) Sklepa Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (1) in člena 5(2) Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (2) in s tem tudi druge obveznosti glede premestitve, določene v členu 5 od (4) do (11) obeh sklepov Sveta;

2.

Češki republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet je septembra 2015 sprejel začasni program o nujni premestitvi z dvema sklepoma, in sicer s Sklepom (EU) 2015/1523 in Sklepom (EU) 2015/1601, na podlagi katerih so se države članice zavezale da premestijo osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije in Grčije.

Sklepa Sveta državam članicam nalagata, naj vsake tri mesece dajo na razpolago mesta, predvidena za premestitev za zagotovitev hitrega in urejenega postopka premestitve. Medtem ko so skoraj vse države opravile premestitve in sprejele obveznosti na tem področju, Češka republika od avgusta 2016 ni izvedla nobenih premestitev in več kot eno leto ni ponudila nobenih novih mest.

Komisija je 15. junija 2017 zoper Češko republiko začela postopek glede neizpolnitve obveznosti.

Ker odgovor Češke republike ni štel za zadovoljivega, je Komisija odločila, da opravi naslednji korak v postopku, in je 26. julija 2017 na to državo naslovila obrazloženo mnenje.

Ker odgovor na obrazloženo mnenje ni štel za zadovoljivega, se je Komisija odločila, da zoper Češko republiko vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije zaradi neizpolnitve obveznosti glede premestitve.


(1)  UL 2015 L 239, str. 146.

(2)  UL 2015 L 248, str. 80.