26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/19


22. detsembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

(Kohtuasi C-718/17)

(2018/C 112/25)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Tokár ja G. Wils)

Kostja: Ungari

Hageja nõuded

Komisjon palun oma 22. detsembril 2017 esitatud hagis Euroopa Kohtul

tuvastada, et kuna Ungari ei ole korrapäraselt ja vähemalt iga kolme kuu tagant avaldanud nende taotlejate arvu, keda saab kiiresti tema territooriumile ümber paigutada, siis on ta rikkunud oma kohustusi, mis tulenevad nõukogu otsuse (EL) 2015/1601 artikli 5 lõikest 2, ja seega teisi ümberpaigutamisega seotud kohustusi, mis on kehtestatud eelmainitud nõukogu otsuse artikli 5 lõigetes 4-11;

mõista kohtukulud välja Ungarilt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu võttis septembris 2015 vastu hädaolukorras ümberpaigutamise esialgse programmi kahes otsuses, nimelt otsusega (EL) 2015/1523 (1) ja otsusega (EL) 2015/1601 (2), mille alusel liikmesriigid võtsid ülesandeks paigutada Itaaliast ja Kreekast ümber inimesed, kes selgelt vajavad rahvusvahelist kaitset.

Nõukogu otsusega kehtestatakse liikmesriikidele kohustus pakkuda iga kolme kuu tagant kohti ümberpaigutamiseks, selleks et tagada kiire ja nõuetekohane ümberpaigutamismenetlus. Kuigi peaaegu kõik riigid osalesid ümberpaigutamises ja võtsid endale kohustusi selles valdkonnas, ei ole Ungari alates ümberpaigutamisprogrammi kehtestamisest võtnud mingeid meetmeid.

Komisjon alustas 16. juunil 2017 Ungari vastu liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlust seoses nõukogu otsusega (EL) 2015/1601.

Kuna Ungari vastust ei loetud rahuldavaks, otsustas komisjon saata Ungarile põhjendatud seisukoha.

Kuna vastust põhjendatud seisukohale ei loetud rahuldavaks, otsustas komisjon esitada Euroopa Liidu Kohtule hagi nõudega tuvastada, et Ungari ei ole täitnud oma ümberpaigutamisega seotud kohustusi.


(1)  Nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1523, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (ELT 2015 L 239, lk 146).

(2)  Nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (ELT 2015 L 248, lk 80).