26.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/19


Иск, предявен на 22 декември 2017 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-718/17)

(2018/C 112/25)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Tokár и G. Wils)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

В исковата си молба от 22 декември 2017 г. Комисията моли Съда:

да приеме за установено, че като не е съобщавала редовно и поне веднъж на всеки три месеца броя на кандидатите, които бързо могат да бъдат преместени на нейна територия, Унгария не е изпълнила задълженията си по член 5, параграф 2 от Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета, в резултат от което не е изпълнила и останалите си задължения в областта на преместването, установени в член 5, параграфи 4—11 от същото решение;

да осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С две решения на Съвета от септември 2015 г., а именно Решение (ЕС) 2015/1523 (1) на Съвета и Решение (ЕС) 2015/1601 (2) на Съвета се установява програма за временно и извънредно преместване, в рамките на която държавите членки поемат задължението да преместят от територията на Италия и Гърция лица, които се нуждаят от международна закрила.

Решенията на Съвета предвиждат задължение за държавите членки да предоставят на всеки три месеца места за подлежащите на преместване кандидати, като по този начин осигурят бързото и организирано осъществяване на преместването. Макар почти всички държави членки да са преместили кандидати и са изпълнили задълженията си в тази област, Унгария не е приела каквито и да са мерки от началото на програмата за преместване.

На 16 юни 2017 г. Комисията открива производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Унгария във връзка с Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета.

Приемайки, че отговорът на Унгария не е задоволителен, Комисията започва следващия етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения и на 26 юли 2017 г. изпраща на Унгария мотивирано становище.

Тъй като счита, че отговорът на мотивираното становище не е задоволителен, Комисията решава да предяви иск пред Съда, който да приеме за установено, че Унгария не е изпълнила задълженията си в областта на преместването.


(1)  Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (ОВ L 239, 2015 г., стр. 146).

(2)  Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 248, 2015 г., стр. 80).