5.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 22. decembra 2017 – A

(Vec C-716/17)

(2018/C 083/20)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

A

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje článku 45 ZFEU vykladanom v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. novembra 2012 vo veci C-461/11 (1) také pravidlo o určení právomoci, aké sa napríklad uplatňuje v Dánsku, ktorého účelom je zabezpečiť, aby súd, ktorý prejednáva vec týkajúcu sa odpustenia dlhu, mal informácie o konkrétnej sociálno-ekonomickej situácii, v ktorej sa dlžník a jeho rodina nachádza a možno predpokladať, že sa v nej budú nachádzať aj naďalej, a tieto informácie mohol zohľadniť vo svojom posúdení, a aby sa uvedené posúdenie mohlo vykonať v súlade s vopred stanovenými kritériami, ktoré určujú prijateľne skromnú životnú úroveň v rámci podmienok odpustenia dlhu?

Ak je odpoveďou na otázku 1 to, že obmedzenie sa nemôže považovať za odôvodnené, od Súdneho dvora EÚ sa žiada, aby odpovedal na túto otázku:

2.

Má sa článok 45 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že má priamy účinok vo vzťahoch medzi jednotlivcami v situácii, akou je aj situácia v prejednávanej veci, dôsledkom čoho súkromní veritelia musia akceptovať zníženie alebo celkovú stratu súm, ktoré im dlží dlžník, ktorý sa presťahoval do zahraničia?


(1)  Rozsudok z 8. novembra 2012, EU:C:2012:704.