5.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. decembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – A

(Lieta C-716/17)

(2018/C 083/20)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāja: A

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai LESD 45. pants, kas ir interpretēts atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, 2012. gada 8. novembris, C-461/11 (1), izslēdz tādu noteikumu par jurisdikciju, kāds ir spēkā Dānijā un kura mērķis ir nodrošināt to, ka tiesa, kas iztiesā lietu par parāda atvieglojumiem, ir informēta un var izsekot savā novērtējumā konkrētajai sociāli ekonomiskajai situācijai, kurā parādnieks un viņa vai viņas ģimene dzīvo un, iespējams, turpinās dzīvot, un ka novērtējumu drīkst veikt saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem, ar kuru palīdzību konstatē, ko var uzskatīt par pieņemami pieticīgu dzīves līmeni laikā, kad ir spēkā vienošanās par parāda atvieglojumiem?

Ja atbilde uz 1. jautājumu paredz, ka ierobežojums nav uzskatāms par pamatotu, Eiropas Savienības Tiesa tiek lūgta atbildēt uz šādu jautājumu:

2)

Vai LESD 45. pants ir interpretējams tādējādi, ka tam ir tieša iedarbība starp privātpersonām tādā situācijā kā šī, kuras rezultātā privātajiem kreditoriem ir jāakceptē parādnieka parādā esošās summas samazinājumus vai pilnīgs zaudējums, ja parādnieks ir pārcēlies uz citu valsti?


(1)  Tiesas spriedums, 2012. gada 8. novembris, ECLI:EU:C:2012:704.