5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 22.12.2017 – A

(Asia C-716/17)

(2018/C 083/20)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosainen

Hakija: A

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko SEUT 45 artikla, sellaisena kuin unionin tuomioistuin sitä tulkitsee 8.11.2012 antamassaan tuomiossa Radziejewski (C-461/11), (1) esteenä Tanskassa sovelletun kaltaiselle toimivaltaista tuomioistuinta koskevalle säännölle, jonka tarkoituksena on varmistaa, että velkajärjestelyasiaa käsittelevä tuomioistuin on tietoinen siitä erityisestä sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta, jossa velallinen ja hänen perheensä ovat ja jossa heidän voidaan olettaa tulevaisuudessakin olevan, ja voi ottaa sen huomioon arvioinnissaan ja että tämä arviointi voidaan suorittaa ennalta määritellyillä perusteilla, joissa vahvistetaan velkajärjestelyssä hyväksyttävänä pidettävä vaatimaton elintaso?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan, ettei kyseistä rajoitusta voida pitää perusteltuna, unionin tuomioistuinta pyydetään vastaamaan seuraavaan kysymykseen:

2)

Onko SEUT 45 artiklaa tulkittava siten, että sillä on välitön oikeusvaikutus myös käsiteltävän kaltaisessa tilanteessa yksityisten välillä, minkä seurauksena yksityisten velkojien on suostuttava vähentämään saatavia, jotka sillä on toiseen valtioon asumaan muuttaneelta velalliselta, tai luopumaan niistä kokonaan?


(1)  EU:C:2012:704