5.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 83/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 22. detsembril 2017 – A

(Kohtuasi C-716/17)

(2018/C 083/20)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: A

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELTL artikliga 45, nii nagu Euroopa Kohus on seda tõlgendanud oma 8. novembri 2012. aasta kohtuotsuses C-461/11 (1), on vastuolus kohtualluvust reguleeriv õigusnorm, näiteks käesolevas asjas kõne all olev Taani õigusnorm, mille eesmärk on tagada, et võla vähendamisega seotud asja menetleval kohtul on olemas teadmised sotsiaal-majandusliku olukorra kohta, milles võlgnik ja tema perekond elavad ja mille puhul tuleb eeldada, et nad elavad selles ka edaspidi, ja kohus saab neid teadmisi hindamisel kasutada, ning et nimetatud hindamine võib toimuda vastavalt varem kindlaks määratud tingimustele, mis määratlevad, millist elatustaset võib võla vähendamise korral pidada vastuvõetavalt tagasihoidlikuks?

Kui vastus esimesele küsimusele on, et kõnealust piirangut ei saa pidada põhjendatuks, palutakse Euroopa Kohtult vastust järgmisele küsimusele:

2.

Kas ELTL artiklit 45 tuleb tõlgendada nii, et sellel on vahetu õigusmõju ka eraõiguslike isikute vahelistes olukordades, nagu näiteks käesolevas asjas kõne all olevas, millest tulenevalt peavad eraõiguslikud võlausaldajad aktsepteerima teise riiki kolinud võlgniku poolt neile võlgnetava võlasumma vähendamist või täielikku kustutamist?


(1)  Euroopa Kohtu 8. novembri 2012. aasta otsus, ECLI:EU:C:2012:704.