26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/18


Talan väckt den 21 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-715/17)

(2018/C 112/24)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Stobiecka-Kuik och G. Wils)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen från den 16 mars 2016 har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.2 i rådets beslut (EU) 2015/1523 och artikel 5.2 i rådets beslut (EU) 2015/1601, och följaktligen andra skyldigheter rörande omplacering som föreskrivs i artikel 5.4–5.11 i de båda ovannämnda rådsbesluten, genom att inte regelbundet, och minst var tredje månad, ange ett lämpligt antal sökande som snabbt kan omplaceras till dess territorium, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det tillfälliga systemet för omplacering i nödsituationer inrättades genom två rådsbeslut som antogs i september 2015, nämligen rådets beslut (EU) 2015/1523 (1) och rådets beslut (EU) 2015/1601 (2), på grundval av vilka medlemsstaterna förpliktades att från Italien och Grekland omplacera personer i behov av internationellt skydd.

Rådsbesluten ålägger medlemsstaterna skyldigheten att erbjuda platser enligt omlokaliseringsbehovet, var tredje månad, i syfte att genomföra ett effektivt omplaceringsförfarande på ett ordnat sätt. Trots att nästan alla andra medlemsstater vidtagit åtgärder för att fullgöra dessa skyldigheter i samband med omplacering har Polen inte genomfört någon omplacering och sedan december 2015 inte erbjudit någon tillgänglig plats för omplacering.

Den 16 juni 2017 inledde kommissionen ett fördragsbrottsförfarande avseende Polen.

Efter att ha bedömt denna medlemsstats svar som otillfredsställande beslutade kommissionen att inleda nästa steg i fördragsbrottsförfarandet och översände ett motiverat yttrande till Republiken Polen den 26 juli 2017.

Efter att ha bedömt att svaret på det motiverade yttrandet också var otillfredsställande beslutade Europeiska kommissionen att väcka talan mot Republiken Polen vid Europeiska unionens domstol angående Republiken Polens underlåtenhet att uppfylla sina rättsliga skyldigheter rörande omplacering.


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 239, s. 146).

(2)  Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 248, s. 80).