26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italien) den 20 december 2017 – EN.SA. Srl mot Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Mål C-712/17)

(2018/C 112/23)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: EN.SA. Srl

Motpart: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Tolkningsfrågor

Är den nationella lagstiftningen, såsom den som följer av tillämpningen av artiklarna 19 (Avdrag) och 21.7 (Fakturering av transaktioner) i presidentdekret nr 633 av den 26 oktober 1972 samt artikel 6.6 i lagstiftningsdekret nr 471 av den 18 december 1997 (Åsidosättande av skyldigheter att dokumentera, registrera och kartlägga transaktioner) med avseende på transaktioner som betraktas vara obefintliga, inte har medfört någon förlust för statskassan och inte har gett den skattskyldige någon skattemässig fördel, i överensstämmelse med de unionsrättsliga principer om mervärdesskatt som har fastställts i praxis från Europeiska unionens domstol, om det beaktas att samtidig tillämpning av nämnda nationella bestämmelser innebär

a)

en upprepad och konstant nekad rätt för förvärvaren att göra avdrag för skatt som har erlagts på varje bestridd transaktion som gäller samma skattskyldiga person och samma skatteunderlag,

b)

att skatten och överlåtarens betalning av denna (jämte avsaknad av möjlighet att få återbetalt den skatt som inte skulle erläggas) tillämpas för motsvarande spegelvända försäljningstransaktioner som på liknande sätt betraktas som obefintliga,

c)

att en sanktion motsvarande skattebeloppet påförs avseende förvärv för vilka avdrag inte medges?