26.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 112/16


Appell ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2017 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fl-10 ta’ Ottubru 2017 fil-Kawża T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-709/17 P)

(2018/C 112/21)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J.-F. Brakeland, A. Demeneix, M. França, aġenti)

Partijiet oħra fil-proċedura: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

Talbiet

L-appellanti titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2017 fil-Kawża T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd vs Il-Kummissjoni, tiċħad ir-rikors fl-ewwel istanza, u tikkundanna r-rikorrenti għall-ispejjeż;

jew inkella,

tibgħat il-kawża lura lill-Qorti Ġenerali għall-eżami mill-ġdid; tirriżerva l-ispejjeż tal-kawża fl-ewwel istanza u fl-appell.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appell ippreżentat mill-Kummissjoni jikkonċerna s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2017 fil-Kawża T-435/15. F’dik is-sentenza, il-Qorti Ġenerali annullat, sa fejn jikkonċerna lil Kolachi Raj, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/776 (1) tat-18 ta’ Mejju 2015 li jestendi d-dazju antidumping definittiv impost mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 502/2013 fuq importazzjonijiet ta’ roti li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għal fuq importazzjonijiet ta’ roti kkonsenjati mill-Kambodja, mill-Pakistan u mill-Filippini, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Kambodja, mill-Pakistan u mill-Filippini kif ukoll jekk le.

Il-Kummissjoni tibbaża, insostenn tal-appell tagħha, fuq aggravju wieħed biss.

Il-Kummissjoni tqis li l-Qorti Ġenerali interpretat b’mod żbaljat l-Artikolu 13(2)(b) tar-regolament bażiku ta’ antidumping. L-ewwel nett, fis-sentenza kkontestata, il-Qorti Ġenerali użat regoli tal-oriġini fl-applikazzjoni tal-Artikolu 13 tar-Regolament Bażiku u fl-interpretazzjoni tal-kelma “minn” użata fl-Artikolu 13(2)(b) tiegħu. It-tieni nett, il-Qorti Ġenerali rristrinġiet b’mod żbaljat it-tip ta’ prova li l-Kummissjoni tista’ tuża biex turi li xi partijiet ġew “mill”-pajjiż suġġett għall-miżuri ta’ antidumping. Il-Kummissjoni tqis li l-interpretazzjoni adottata mill-Qorti Ġenerali ma hijiex skont it-test, il-kuntest u l-iskop tal-Artikolu 13 tar-Regolament Bażiku, u lanqas skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar miżuri ta’ anti-evażjoni.


(1)  ĠU 2015, L 122, p. 4.